Praktikbeskrivelser

Hvis du er lærerstuderende, kan du afvikle din praktik på niveau 1 og niveau 2 på Blicherskolen.

Vi håber, du vil opleve vores skole som et godt sted for både elever og personale.

Vi ser os selv som åbne og imødekommende med en positiv indstilling til nye ideer og spændende bidrag til skoledagen.

Vi har generelt en høj arbejdsmoral og forventer det bedste af os selv og vores elever.

Vi glæder os til at tage godt imod dig, og der vil blive gjort alt for at skabe et godt læringsrum for dig og dine medstuderende.

Datoer for diverse møder, praktikperioder, samtaler og prøver vil fremgå af praktikhåndbogen.

Blicherskolen som uddannelsessted

Blicherskolen er beliggende nord for Randers by i et naturskønt område, med store udendørs grønne arealer, 2 haller og fodboldbaner. Skolen har også kirken som nabo, hvor St. St. Blicher havde sin daglige gang og i dag ligger begravet. Hvidsten Kro er inden for cykelafstand og hele historien om Hvidsten-gruppen fylder i områdets bevidsthed.

Blicherskolen er en 2-sporet skole med 532 elever, dog har enkelte årgange 3 spor.

Skolen har en specialklasserække for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Skolen er afdelingsopdelt:

 • Afdeling 1: 0.-3. klasse
 • Afdeling 2: 4.-6. klasse
 • Afdeling 3: 7.-9. klasse.

Skolen har en SFO for eleverne i 0.- 3. klasse og en juniorklub for elever i 4.-6. klasse. Derudover er der ungdomsskoletilbud for de ældste elever i 7.-9. klasse.

I den daglige undervisning har vi et højt fagligt niveau, og vi arbejder med at udvikle et godt læringsmiljø gennem synlig læring.

Ledelsen består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder. Skolen beskæftiger ca. 41 lærere og 14 pædagoger.

Som institution har vi et godt arbejdsmiljø med fagligt kompetente medarbejdere. I en hektisk hverdag, hvor vi håndterer de udfordringer som opstår, er vi omstillingsparate og arbejder løsningsorienteret.

Blicherskolens værdier

Engagement, fællesskab og gensidig respekt giver Blicherskolen næring til trivsel og læring.

Organisering af praktikken

Praktikskemaet sammensættes ud fra den studerendes linjefag og øvrige ønsker. I vurderingen indgår også pædagogiske hensyn til elevgruppen og praktiklæreren.

Praktiklæreren sammensætter en arbejdsuge svarende til ca. 37 timer. Det indebærer bl.a. undervisning, forberedelse, deltagelse i relevante møder samt skole/hjem-samarbejde og pædagogisk udvikling.

Forventninger til samarbejdet

Før praktikken

Vi forventer at du og din praktiklærer har sat jer grundigt ind i praktikvejledningens indhold, da hele forløbet tager afsæt heri.

Ved første vejledningsmøde forventer vi, at du kommer med gode konkrete ideer til praktikforløbets fokuspunkter i forhold til kompetencemålene.

Under praktikken

Vi forventer, at du er initiativrig, motiveret og engageret. At du agerer professionelt og på lige fod med kollegaerne båd i og udenfor undervisningen. Samt at du overholder tavshedspligten forbundet med lærerprofessionen.

Den praktikansvarlige står for den første kontakt med dig. Det foregår enten på mail eller på de fastlagte besøgsdage, hvorefter praktiklærerne overtager kontakten.

På Blicherskolen betragter vi jer studerende som ligestillede kolleger og kommende mulige medarbejdere. Vi har derfor et ønske om, at medvirke til at uddanne dygtige lærere, som er i stand til at varetage undervisningsopgaven med høj faglig kompetence, integritet og empati.

Vi forventer, at du forbereder din praktik på skolen. I samarbejde med praktiklærerne aftaler du, hvordan og hvor meget af undervisningen du skal stå for. Der skal også aftales, hvordan I vil observere hinandens undervisning, og hvordan det skal præsenteres. (Man kan evt. benytte Blicherskolens eget observationsdesign, som benyttes af skolens personale ved læringssamtaler.)

Da alle klasselokaler på skolen er udstyret med Active Boards, er det meget vigtigt, at du som studerende har kendskab til brugen af disse. Såfremt I ikke tidligere har arbejdet med Active Boards, vil du få en kort intro hertil.

Vi forventer, at du/I under praktikforløbet deltager i skolens mødeaktivitet, teamsamarbejde, udviklingsarbejde omkring PLF, forældresamarbejdet og skolens sociale liv.

I de perioder, du/I er på skolen, tilknyttes du/I skolens Intrasystem. Vi ser det som en selvfølge, at du/I orienterer jer dagligt og kommunikerer med skolens øvrige medarbejdere herigennem.

I tilfælde af sygdom, skal man sygemelde sig på samme måde, som det øvrige personale. Praktiklæreren vil orientere dig om proceduren.

I starten af første praktikperiode oprettes I som studerende som lånere på skolens bibliotek, så I har mulighed for at låne undervisningsmaterialer med hjem.

Vejledning

Praktiklærerne har løbende evaluering med de studerende. Tidspunktet for vejledning aftales mellem de studerende og praktiklæreren. Vejledning kan afholdes med hele gruppen eller med den enkelte studerende. Gennem vejledningen vil den studerende blive orienteret om, hvorledes praktikken forløber, så det ikke vil komme som en overraskelse for den studerende, hvis der til den endelige evaluering vurderes "ikke bestået".

På besøgsdagene vil de studerende i samarbejde med koordinatoren og praktiklærerne lave den endelige aftale om, hvilke timer de studerende skal undervise, hvornår der afholdes vejledning, omfanget af andre læreropgaver, møder, samt mulighed for deltagelse i skole/hjem-samarbejdet.

Eksempel på en mødeplan

Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
08.05-09.05 Opgaveskrivning Forberedelse Opgaveskrivning Forberedelse Undervisning
09.05-09.50 Opgaveskrivning Forberedelse Undervisning Forberedelse Undervisning
09.50-10.10 Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause
10.10-10.55 Opgaveskrivning Forberedelse Undervisning Undervisning Undervisning
10.55-11.40 Undervisning Undervisning Forberedelse Undervisning Undervisning
11.40-11.55 Undervisning Undervisning Forberedelse Undervisning Undervisning
11.55-12.30 Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause
12.30-13.15 Undervisning Undervisning Forberedelse Forberedelse Forberedelse
13.15-14.00 Undervisning Forberedelse Undervisning Forberedelse Forberedelse
14.00-14.15 Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause
14.15-15.00 Pædagogisk arbejde Pædagogisk arbejde Forberedelse    
15.00-16.00 Pædagogisk arbejde Pædagogisk arbejde      
16.00-16.30   Pædagogisk arbejde      

Besøgsdage

På 1. besøgsdag vil der bl.a. være en rundvisning på skolen og en gennemgang af praktiske informationer. Herudover vil praktiklærerne være til stede, og der vil være mulighed for at møde klasserne.

På 2. besøgsdag er skemaerne på plads og den sidste del af samarbejdet vil blive koordineret, så alle ved, hvad der skal ske, når praktikken starter.

Midtvejssamtale

Praktiklæreren og en underviser fra LIA deltager sammen med praktikgruppen. Formålet med samtalen er fokus på praktikprøven. Tid og sted aftales så tidligt og hurtigt som muligt.

Evaluering og bedømmelse

Evalueringen består af en skriftlig og mundtlig vurdering af praktiklæreren. Herunder tages stilling til opfyldelse af kompetencemålene. Her vil de studerende få at vide, om de er bestået eller ikke bestået.

Praktikopholdet afrundes med en evaluering af praktikkens rammer og organisering med henblik på optimering af praktikken for studerende.

Prøven i praktik vil blive afholdt på skolen og vil blive foretaget af praktiklæreren og en underviser fra LIA.

1. Niveau (1. studieår)

Kompetenceområde 1

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 • målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger
 • redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 • folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger
 • evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen.
 • observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Kompetenceområde 2

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens social fællesskab.

Færdighedsmål

Den studerende kan lede elevens deltagelse i undervisningen.

Vidensmål

Den studerende har viden om klasseledelse.

Kompetenceområde 3

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 • kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever
 • kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 • kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer
 • skole/hjem-samarbejde.

2. Niveau (2. studieår)

Kompetenceområde 1

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 • planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen
 • evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte
 • observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 • undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it
 • formative og summative evalueringsmetoder samt test
 • observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Kompetenceområde 2

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens social fællesskab.

Færdighedsmål

Den studerende kan udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Vidensmål

Den studerende har viden om klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer.

Kompetenceområde 3

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 • samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse
 • kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.

Vidensmål

Den studerende har viden om professionel kommunikation – mundtligt og digitalt.