Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Mål i indskolingen på Blicherskolen

Vores mål i indskolingen er at skabe en struktur, der medvirker til:

 • at skole og SFO fremstår som en helhed for såvel børn som voksne.
 • at hverdagen bliver mere helhedspræget, rolig og sammenhængende.

Dette søges opnået ved:

 • at det er de samme pædagoger, børnene møder i skole og SFO.
 • at forældrene ved den daglige kontakt med pædagogerne er godt orienterede om barnets trivsel i både skole- og SFO-tiden.
 • at de aktiviteter, der foregår i skole- og SFO-tiden, understøtter hinanden ved, at der udarbejdes fælles årsplan for skole og SFO.
 • at lokalerne indrettes og bruges, så de giver børnene de bedste rammer både i skoletiden og fritiden (til alle klasseværelser er der mindst et birum).
 • at lærere og pædagoger arbejder på at opnå et fælles læringssyn og holdninger til, hvordan vi understøtter børnenes alsidige personlige udvikling.
 • at vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider for at bevare og udvikle dets selvfølelse.
 • at vi har fælles ordensregler og krav til omgangstone og adfærd.
 • at arbejde målrettet med sociale tiltag både i skole og SFO (”Trin for Trin”)
 • at give barnet tid til bevægelse og leg i løbet af skoledagen
 • at være opmærksomme på det enkelte barns interesser og behov
 • at klassepædagogen fra børnehaveklassen følger med op i 1.-3. klasse.
 • at den kommende klasselærer (1. klasse) så vidt muligt deltager i børnehaveklassen før sommerferien.
 • at børnene kender hinanden på tværs af klasserne. Derfor er der i årets løb flere alternative dage.

For at styrke fællesskabet har vi bl.a. morgensang én gang hver uge og en fælles teatertur.

Undervisningens organisering i indskolingen

Der er lagt op til at afprøve forskellige former for organisering af undervisningen.

Klassen er stadig basis, men der dannes team omkring årgangene med så få lærere og pædagoger som muligt. Skolen har en fælles årsplan, hvor fælles mål og aktiviteter bliver aftalt.

De enkelte team udarbejder derefter deres egen årsplan og udarbejder skemaet for klassen/årgangen. Skemaet vil variere afhængigt at undervisningens mål og indhold.

Der vil blive arbejdet med forskellige former for holddeling, der understøtter undervisningen og elevernes behov.

Lektionslængden vil variere afhængig af mål og indhold.

Der vil blive vekslet mellem lange og korte forløb (tema-/projektuger, fagdage, kurser).

Vi har desuden en række traditioner og alternative skoledage (se menupunktet ”Skolens profil”).