Indskoling

Indskolingen foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Mål i indskolingen på Blicherskolen

Vores mål i indskolingen er at skabe en struktur, der medvirker til:

 • at skole og SFO fremstår som en helhed for såvel børn som voksne.
 • at hverdagen bliver mere helhedspræget, rolig og sammenhængende.

Dette søges opnået ved:

 • at det er de samme pædagoger, børnene møder i skole og SFO.
 • at forældrene ved den daglige kontakt med pædagogerne er godt orienterede om barnets trivsel i både skole- og SFO-tiden.
 • at de aktiviteter, der foregår i skole- og SFO-tiden, understøtter hinanden ved, at der udarbejdes fælles årsplan for skole og SFO.
 • at lokalerne indrettes og bruges, så de giver børnene de bedste rammer både i skoletiden og fritiden (til alle klasseværelser er der mindst et birum).
 • at lærere og pædagoger arbejder på at opnå et fælles læringssyn og holdninger til, hvordan vi understøtter børnenes alsidige personlige udvikling.
 • at vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider for at bevare og udvikle dets selvfølelse.
 • at vi har fælles ordensregler og krav til omgangstone og adfærd.
 • at arbejde målrettet med sociale tiltag både i skole og SFO (”Trin for Trin”)
 • at give barnet tid til bevægelse og leg i løbet af skoledagen
 • at være opmærksomme på det enkelte barns interesser og behov
 • at klassepædagogen fra børnehaveklassen følger med op i 1.-3. klasse.
 • at den kommende klasselærer (1. klasse) så vidt muligt deltager i børnehaveklassen før sommerferien.
 • at børnene kender hinanden på tværs af klasserne. Derfor er der i årets løb flere alternative dage.

For at styrke fællesskabet har vi bl.a. morgensang én gang hver uge og en fælles teatertur.

Undervisningens organisering i indskolingen

Der er lagt op til at afprøve forskellige former for organisering af undervisningen.

Klassen er stadig basis, men der dannes team omkring årgangene med så få lærere og pædagoger som muligt. Skolen har en fælles årsplan, hvor fælles mål og aktiviteter bliver aftalt.

De enkelte team udarbejder derefter deres egen årsplan og udarbejder skemaet for klassen/årgangen. Skemaet vil variere afhængigt at undervisningens mål og indhold.

Der vil blive arbejdet med forskellige former for holddeling, der understøtter undervisningen og elevernes behov.

Lektionslængden vil variere afhængig af mål og indhold.

Der vil blive vekslet mellem lange og korte forløb (tema-/projektuger, fagdage, kurser).

Der vil blive arbejdet med undervisningsforløb som Storyline og stationsarbejde (værksteder).

Vi har desuden en række traditioner og alternative skoledage (se menupunktet ”Skolens profil”).

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

Læs mere på EMU - Danmarks læringsportal