Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejdet er med til at give børnene sammenhæng i deres hverdag samtidig med, at det styrker den gensidige forståelse skole og hjem imellem.

Skolen opfordrer alle forældre til at deltage aktivt i skole/hjemsamarbejdet.

I hver klasse vælges et antal kontaktforældre, der medvirker til at fremme klassens trivsel og samarbejdet mellem klassens forældre, lærere og pædagog.

Vi tilstræber, at de overordnede rammer for skole/hjemsamarbejdet er meget fleksible, det er derfor muligt at differentiere indsatsen afhængigt af behovet både på klasse- og elevniveau.

Hvert år afholdes der mindst 1 forældremøde og 1 forældresamtale.

Dette suppleres efter behov med:

 • Jævnlig kontakt på Aula både til hele klassen (opslagstavlen) og til enkelte familier (beskedsystemet).
 • Telefonisk kontakt til den enkelte familie
 • Ekstra forældremøder i forbindelse med lejrskole, konfirmation el. lign.
 • Netværksmøder ved behov for særlig opmærksomhed.
 • Møder eller telefonsamtaler om bestemte problemstillinger efter ønske fra forældrene.

Vi håber med disse rammer at kunne bruge kræfterne, der hvor der er mest brug for dem. Vi vil løbende evaluere på rammerne, så vi har mulighed for at vurdere, om de skal justeres.

Kontaktforældre

Det er skolebestyrelsens opfattelse, at en kontaktforældre-ordning er et vigtigt og værdifuldt led i samarbejdet mellem hjem og skole, såvel når det drejer sig om den enkelte klasse som skolen i sin helhed.

Valg og udpegning af kontaktforældre

En grundig information om og drøftelse af kontaktforældrenes rolle vil blive gennemført tidligt i skoleforløbet og vil kunne medvirke til at styrke ordningens kontinuitet og forståelse af dens værdi.

Etablering af kontaktforældreordning sker ved det første forældremøde. Der vælges mindst tre til fire kontaktforældre.

For at sikre kontinuiteten er det hensigtsmæssigt, at ikke alle kontaktforældre udskiftes på én gang.

For at få så mange forældre som muligt inddraget i kontaktforældre-opgaven kan man kun vælges for en toårig periode. I børnehaveklasserne sidder to af forældrene kun et år. Man kan dog genopstille efter en pause på to år.

Valg kan f.eks. foregå:

 • ved at forældre har lyst og tid netop dette år.
 • ved afstemning.
 • efter klasseprotokollen.
 • ved udtrækning efter tur.

Kontaktforældrenes opgaver

Kontaktforældrenes opgave i forhold til klassen er at medvirke til at fremme klassens trivsel og samarbejdet mellem klassens forældre, lærere og pædagoger. Klasseteamet er den centrale samarbejdspartner for forældrene, og klasseteamets accept er en uomgængelig forudsætning for kontaktforældrenes initiativer.

Opgaverne kan være:

 • at medvirke ved planlægning og afholdelse af forældremøder i klassen.
 • at arrangere aktiviteter for børn, forældre, lærere og pædagoger. Arrangementerne aftales med klasseteamet.

Ansvaret for planlægning og gennemførelse er kontaktforældrenes.

 • at kortlægge ressourcer i forældregruppen som kan anvendes i klassens virksomhed.
 • at vælge en person blandt kontaktforældrene, der har ansvaret for en eventuel klassekasse.

Ved aktiviteter, der sker i skolens regi, er klasseteamets accept en forudsætning for arrangementets gennemførelse.

Godkendt som princip på skolebestyrelsesmøde den 20. november 2019