Værdiregelsæt

Vision

Med udgangspunkt i vores værdier er det vigtigt at eleverne lærer vigtigheden af, at alle bidrager til, at Blicherskolen er et godt sted at være. Vi arbejder derfor på at skabe en kultur på basis af værdierne og stærke relationer mellem voksne og børn – og børnene i mellem, som danner grundlag for at værdierne lever. Vi bruger en anerkendende tilgang som skaber tillid, højt selvværd og motiverer eleverne til at gøre deres bedste.

Kerneværdier

Blicherskolens værdier:

Engagement, fællesskab og gensidig respekt giver Blicherskolen næring til trivsel og læring.

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

Hvordan det sikres, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen

 • Klasseteamet i alle klasser taler med jævne mellemrum med eleverne om skolens værdier og ordensregler.
 • Klasseteamet i alle klasser taler med jævne mellemrum med eleverne om skolens værdier og ordensregler.
 • Ledelsen taler med jævne mellemrum med personalet om skolens værdier og ordensregler

Hvis værdiregelsættet ikke overholdes

Fra fremme af god orden i folkeskolen:

”.. Skolen skal altid søge at forebygge overtrædelse af ordensregler og værdiregelsæt gennem det pædagogiske arbejde med eleverne. I dette arbejde indgår også, at skolen giver eleverne en klar forståelse for ordensregler og værdiregelsæt på skolen. Skolen skal have en dialog med elever, som begynder at opføre sig uhensigtsmæssigt og give advarsler om konsekvenser, hvis den dårlige opførsel fortsætter…”

Hvis elever eller ansatte overtræder reglerne, er det vigtig fra gang til gang at vurdere situationen og sætte den ind i en sammenhæng. Der tages bestik af alvorligheden af overtrædelsen og elevens situation i det hele taget.

 • I første omgang er dialogen det vigtigste.

Klasseteamet tager en snak med den enkelte med udgangspunkt i skolens værdier -  og forsøger gennem dialog at få eleven til at forstå, at det er vigtigt at reglerne overholdes. I den forbindelse kan det være tjensteligt at sende eleven uden for klasselokalet for en time out inden samtalen tages.

 • Afhængig af alvoren kan der efterfølgende skrives til forældrene, som bedes bakke op om skolens ordensregler og tage en snak med eleven.
 • Hvis det vurderes givtigt kan forskellige pædagogiske tiltag tages i anvendelse. Det kan f.eks. være klasseteamets jævnlige elevsamtaler, indsatser hvor der gøres brug af inklusions- og/eller fagaktører, samarbejde med fokusbåndet og/eller fremskudt rådgiver, arbejdsmøder og netværksmøder.
 • Sker der gentagende gange på kort tid overtrædelser af alvorlig karakter, kan det blive nødvendigt at sætte ind med flere tiltag.
 • Det vil være en vurdering fra sag til sag, hvornår de forskellige tiltag tages i anvendelse. Denne vurdering tages af klasseteamet i fællesskab (aktører og/eller ledelsen kan evt. inddrages).

Tiltag ved meget alvorlige eller gentagende tilfælde på kort tid:

 1. Der ringes til forældrene.
 2. Hvis dette ikke hjælper holder klasseteamet og ledelsen et møde med eleven, hvor der evt. kan laves en skriftlig aftale, som eleven skriver under på. Aftalen sendes til forældrene.
 3. Overholdes aftalen ikke indkaldes forældre og elev til møde. På mødet drøftes, hvordan overtrædelser fremadrettet undgås. Og hvilke sanktioner der kan komme på tale ved gentagelse. Dette kan f.eks. være frikvarterer under opsyn, hvilket vi kan appellere forældrene til at hjælpe til med.

Konsekvenser der fremadrettet kan tages i anvendelse vil være:

 • Frikvarter under opsyn
 • Eftersidning
 • Hjemsendelse - hvor forældrene evt. bedes afhente deres barn. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette er en mulighed som kun kan tages i anvendelse en enkelt eller to gange i løbet af et skoleår. Derfor tages dette tiltag kun i anvendelse som en allersidste mulighed.
 • Efterfølgende opfølgende samtale med forældrene
 • Desuden henvises til skolebestyrelses trivselspolitik – herunder antimobbestrategi.