Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

I 6. klasse afholdes en lejrskole på fem skoledage i Danmark.

I 9. klasse afholdes en lejrskole på tre skoledage i Danmark.

Hvis forældrene tager initiativ til det, kan der arrangeres én hyttetur om året, hvor en skoledag indgår. Der er mulighed for, at en lærer kan deltage i begrænset omfang.

Hvis der er ønsker om at udvide aktivitetsniveauet vedr. hytteture eller lejrskoler, skal de godkendes af skolebestyrelsen.

De forskellige udflugter

Ekskursioner

Ekskursioner foregår helt eller delvist i skoletiden.

Formål og indhold skal være inden for folkeskolelovens rammer. Da de er en del af den daglige undervisning, vil forberedelse og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne.

Skolens ledelse skal godkende afholdelse af ekskursioner.

Der kan ikke opkræves betaling.

Lejrskoler

En lejrskole foregår helt eller delvist i skoletiden.

Der vil være mindst én overnatning.

Formål og indhold skal være inden for folkeskolelovens rammer. Da en lejrskole er en del af den daglige undervisning, vil forberedelse og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der vil være mødepligt for eleverne.

Skolen dækker alle udgifter, der er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af turen.

Der kan maks. opkræves 75 kr. pr. dag til dækning af udgifter til kost.

Der kan ydes tilskud til fritidsaktiviteter via en klassekasse.

Skolerejser

Skolerejser foregår i skoletiden.

Formålet med en skolerejse skal være inden for folkeskolelovens rammer uden at være en integreret del af undervisningen. Den er et supplement til undervisningen, og der er ikke mødepligt; men alle elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage.

I princippet kan der ikke afholdes skolerejser; men i særlige tilfælde kan der dispenseres, f.eks. hvis en klasse har vundet penge til rejsen, eller at rejsens udgifter helt eller delvist dækkes af midler fra fonde, EU eller lignende.

Der kan maks. opkræves 75 kr. pr. dag til dækning af kostudgifter.

Forældre kan give tilskud via frivillig indbetaling til en klassekasse.

Skolen yder ikke tilskud til en skolerejse.

En skolerejse skal godkendes af skolens ledelse og skolebestyrelsen.

Finansiering

Regnskab

Ved afslutning af en ekskursion, lejrskole eller skolerejse aflægges regnskab over turens indtægter og udgifter til skolens ledelse.

Indbetaling af penge til kost

Indbetalingen sker direkte til et pengeinstitut på en af klasselæreren oprettet foreningskonto.

Se vores principper for forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner.

Klassekasse

Forældre og elever i en klasse kan beslutte at oprette en klassekasse.

Midlerne i kassen kan fremskaffes ved frivillig indbetaling, overskud fra arrangementer, sponsorerede penge, fællesindsamlinger og lignende.

En person fra forældrerådet har ansvaret for klassekassen. Det anbefales, at der oprettes en konto i et pengeinstitut.