Inklusionsstrategi

Vi ønsker, at Blicherskolen skal være skolen for alle og præsenterer her vores inklusionsstrategi.

I det inkluderende læringsmiljø og med udgangspunkt i Blicherskolens værdigrundlag, skal alle elever indgå ligeværdigt i det faglige og sociale fællesskab, så der skabes progression, trivsel og udvikling for alle. Inklusionsstrategiens mål er at leve op til hensigten om fremadrettet at inkludere så mange elever som vi kan. Vi vil støtte de enkelte årgange, klasser og elever bedst muligt, så vi sikrer at alle elever er i trivsel og lærer så meget de kan. Med ønsket om at arbejde for en skole for alle, har vi på Blicherskolen igangsat mange forskelligartede indsatser:

AKT

Adfærd, Kontakt og Trivsel

Indsats

 • Observationer i klassen
 • Sparring med og vejledning af kolleger
 • Oplæg på forældremøder
 • Elevsamtaler
 • Netværksmøder

Struktur

 • Efter ønske fra kolleger og/eller ledelsen kan et AKT- forløb igangsættes
 • Tilbuddet gælder for alle elever som kolleger
 • Kolleger får redskaber til at kunne undervise og skabe trivsel og læring
  for alle.

Evaluering

 • Indsatsen planlægges og evalueres på et ugentligt teammøde.

Fokusbånd

Indsats

Fokusbånd er et supplerende undervisningstilbud, der er rettet mod elever, som af forskellige årsager, har brug for ekstra støtte socialt og fagligt. Et forløb i fokusbånd planlægges individuelt og i samarbejde med elevens lærere og pædagoger. Elever samt forældre får et skema udleveret, så de ved, hvilke timer eleven skal være i fokusbånd. Vi har vores eget klasseværelse, hvor eleverne er sammen på tværs af alder. Timeantal og varighed er individuel. Vi har suppleret den almene undervisning med fag som: Udeliv, sociale spil og lege, samvær og forståelse, svømning, kreativt værksted, gymnastiksal og praktisk matematik.

Struktur

 • Tæt relationsarbejde
 • Tydelige forventninger til eleverne
 • Tæt samarbejde med lærerne
 • Faste rammer og struktur.
 • Praksisnær undervisning
 • Gentagelse og øvelse i gængse færdigheder

Evaluering

 • Vi anvender Min Uddannelse som et evalueringsredskab.
 • Vi gennemgår jævnligt eleverne og vurderer om den indsats og de mål,
  der er iværksat, er tilstrækkelige.

Forventningsbaseret klasseledelse

Forventningsbaseret klasseledelse er en klasseledelsesmetode, der tager sit empiriske afsæt i den forskning, der fremhæver at netop lærerens evne til at praktisere tydelig klasseledelse i høj grad er afgørende for elevernes læringsudbytte og trivsel i skolen.

Indsats

 • Klare forventninger til elevens adfærd i undervisningen
 • Velorganiseret og struktureret undervisning
 • Inddragelse af alle betydningsfulde voksne omkring eleven
 • Understøtte et godt og positivt læringsmiljø for alle elever i klassen.

Struktur

 • Tydelig gennemgang af dagsordenen for den enkelte lektion
 • Tydelighed omkring hvilken arbejdsform eleverne skal være i
 • Tydelighed omkring skift af arbejdsform
 • Fællesøvelse/ luftepause mellem lektioner.
 • Lektionerne deles op i bidder, så forventningerne bliver tydelige for eleverne.

Evaluering

 • Vi er i indeværende år begyndt at undervise efter denne metode.
 • Vi tilstræber, at så mange klasser som muligt vil gøre brug af metoden.
 • Vi evaluerer og diskuterer løbende, hvordan vi bedst tilrettelægger det, så det tilpasses individuelt i forhold til de forskellige fag og årgange under hensyntagen til overlevering af klasser.
 • Vi drøfter det på vores lærermøder, hvor vi sørger for at give plads til at udveksle erfaringer med hinanden, så vi kontinuerligt udvikler os, og bliver dygtige til at anvende metoden, således at den bliver et solidt redskab, der er anvendeligt og brugbart for alle.

Undervisningsdifferentiering

Mål

Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Målet er, at undervisningen i alle fag tilrettelægges så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder.

Der er dermed tale om et princip, som kan realiseres på mange måder, og ikke om en bestemt undervisningsmetode. Dette princip blev med Folkeskoleloven af 1993 gjort til et krav i folkeskolen.

Indhold og struktur

I Danmarks Evalueringsinstituts rapport "Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip. En evaluering af sammenhænge mellem evalueringsfaglighed og differentieret undervisning 2011" findes en grundig undersøgelse og beskrivelse.

På Blicherskolen er dette bl.a. understøttet af læselærerordning, klassepædagogordning og to-lærertimer.

Evaluering

Evalueringen af undervisningsdifferentieringens effekt er en del af den løbende evaluering af elevernes læring og trivsel.

Specialklasser

G-klassen

For børn med generelle indlæringsvanskeligheder

Fælles for børn med generelle indlæringsvanskeligheder er, at deres faglige niveau er så langt under det alderssvarende, at de på trods af supplerende undervisning og støtte i almenskolen ikke har kunnet følge med i klassetrinnets undervisning. Dette med konsekvens for barnets personlige udvikling og trivsel. Eleverne har oftest et almindeligt funktionsniveau socialt og med hensyn til dagligdags færdigheder. Elevernes kognitive forudsætninger/indlæringsforudsætninger vil almindeligvis placere sig under normalområdet. Specialklasserne til denne elevgruppe er fordelt på Bjerregrav Skole, Korshøjskolen og Blicherskolen. G-klassen på Blicherskolen har primært elever fra udskolingen.

H-klasserne

For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder

Målgruppen for specifikke indlæringsvanskeligheder er børn med et svingende funktionsniveau fagligt, kognitivt, socialt, motorisk og følelsesmæssigt. Dette kan ofte henføres til specifikke neurologiske forstyrrelser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Specialklasserne til målgruppen er fordelt på Hornbæk Skole, Blicherskolen, Langå Skole, Kristrup Skole og Tirsdalens Skole. H-klasserne på Blicherskolen dækker hele skoleforløbet fra 0.-9. (10.) klasse.

Skilsmisse/selvværdsgruppe

Målet med samtalegrupperne på Blicherskolen, er at skabe tid og rum til at få snakket om de tanker og følelser som elever, der enten er skilsmissebørn eller børn med lavt selvværd er belastet af. Vi kan gøre en forskel for eleverne ved at tilbyde dem et fællesskab med andre elever, som har samme livsvilkår.

Indsats

Eleverne mødes 6 gange i alt i en periode over ca. 3 mdr. i skoletiden. De mødes hver fjortende dag, og hver gang er der lavet et forløb som vi følger, som er af 1½ times varighed. Vi kommer omkring relevante emner, som er bygget op som et ” skilsmisseland”. Forløbet er lavet Centeret for familieudvikling.

Evaluering

Vi evaluerer efter hver gruppegang med eleverne omkring dagens program og også efter et helt gruppeforløb. Gruppelederne evaluerer desuden efter hver mødegang med hinanden. Vi tilpasser løbende programmet, hvis vi finder det påkrævet. Desuden tilstræber vi at holde os orienteret om, hvilke elever vi kan invitere ind, som vi tror, vil have gavn af at deltage i et forløb.

Kommunalindsats netværksmøder PPR
Ved bekymring for børn arbejder vi sammen med kommunale enheder gennem "den tværfaglige samarbejdsmodel". I den sammenhæng er PPR en vigtig samarbejdspartner.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn 0-18 år: 

 • At understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
 • At støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling

IT-støtte til læsesvage

Målet er at elever med læse- og/eller stavevanskeligheder, får de fornødne hjælpemidler og strategier til anvendelse heraf, så de kan begå sig på bedste vis.

Indsats

 • Eleverne hjælpes i gang med en-til-en introduktion af online hjælpeprogrammer.
  (Intowords eller Appwriter afhængigt af alderstrin)
 • Eleverne meldes ind i nota.dk, som er en platform, hvor de kan finde litteratur og fagbøger, som enten er indscannet eller indtalt. 
 • Der bliver afholdt kursus i læsestrategier og stavestrategier ved brug af et hjælpeprogram for elever i udskolingen. Dette gøres i samarbejde med læsevejlederen.

Struktur

 • Der er tildelt 2 lektioner pr. uge til at udføre arbejdet i forbindelse med IT-støtte.
 • De enkelte lærere kan spørge om hjælp.
 • I forbindelse med Nota, henvender den enkelte lærer sig til IT- vejlederen, som klargør den nødvendige blanket, der skal sendes hjem til underskrift og returneres, inden eleven får adgang til Nota. 

Evaluering

 • Vi taler med den enkelte elev undervejs og følger op på deres brug af hjælpemidlerne.
 • Vi vil forsøge at anvende Min uddannelse til oprettelse af alsidige læringsmål, så disse bliver synlige for eleven og dennes lærere/pædagoger.
 • Vi arbejder desuden på at indføre det samme kursus for elever på mellemtrinnet, som vi afholder i udskolingen. Herudover arbejdes der på et kursus for alle lærere og forældre, så de bliver mere sikre i hjælpemidlerne.

Pædagoger i undervisningen

Klassepædagogerne er en del af årgangsteamene i indskolingen og har mellem 12-16 lektioner i skoledelen. De resterende timer er de tilknyttet SFO. Vi ønsker, at der i flest mulige timer i indskolingen er to voksne i klassen på samme tid.

Indsats

 • Arbejde med klassens sociale liv. Arbejde med den sociale handleplan/ trivselsplan
 • Være ansvarlig i arbejdet med social trivsel/ træning- heri arbejde med ”fri for mobberi” programmet.
 • Kunne tage en enkelt /enkelte elever ud og lave særskilt undervisning med dem.
 • Være brobygger mellem skoledelen og fritidsdelen
 • Tage vare på børn med særlige behov.
 • Kunne varetage forældrekontakten/ samarbejdet.
 • Kunne beskrive og lave iagttagelser af det enkelte barn og grupper af børn, og fremlægge det iagttagne mundtligt og skriftligt. 

Evaluering

Klassepædagogernes fokus og arbejdsopgaver i klassen evalueres løbende.

Læsevejledning

Målet med læsevejledning er at sikre elevernes skriftsproglige udvikling og læsemotivation gennem hele skoleforløbet og dermed sikre, at alle elever bliver så dygtige som de kan. Samtidig er målet, at støtte og vejlede kollegerne i forhold til hele læseområdet. Læsevejlederne er med til at planlægge, støtte og sætte lærings-, udviklings- og forandringsprocesser i gang på skolen, og vi er ressourcepersoner i forhold til at påvirke det daglige arbejde med undervisningen af læsning i alle fag.

Indsats

Kollegial vejledning
Som læsevejleder giver vi kollegial og faglig vejledning indenfor skriftsprogsudvikling. Der er afsat timer til klasselæsekonferencer på 4. årgang med udgangspunkt i resultater fra LUS, Nationale test samt øvrige test og observationer. Desuden giver vi vejledning i de problemstillinger, som opleves af lærerne.

Testning og evaluering
Som læsevejleder giver vi vejledning, støtte og sparring i forhold til test og skriftsprogsevaluering på klasseniveau, herunder også LUS, ordblindetest og Nationale test. Desuden laver vi individuelle test, der afdækker elevens skriftsprogskompetence. Der foreligger en handleplan for testning og evaluering på Blicherskolen. Læsevejlederne indsamler de årlige testresultater.

Indsatser i forhold til ordblinde elever og elever i andre skriftsprogsvanskeligheder
Læsevejlederne afsætter timer til individuelle målrettede skriftsprogsindsatser på små hold. Til ordblindeelever er tilbydes der vaks, som er undervisning i ordlæsestrategier. 

Struktur

Kollegial vejledning foregår løbende med udgangspunkt i de test, der er beskrevet i skolens test- og evalueringspolitik for læseområdet. Der afholdes årlige klasselæsekonferencer på 4. årgang og øvrige årgange efter behov.

VAKS er et 75 timers undervisningsforløb, som kører over hele skoleåret, særligt beregnet for ordblinde elever på mellemtrinnet. Læsevejlederne er ansvarlige for undervisningen, som foregår på små hold.

Evaluering

Der er løbende evaluering af læsevejlederopgaverne i PLF-regi. Test- og evalueringspolitikken tilrettes årligt og der vurderes hvilke test, som er bedst anvendelige for Blicherskolens elever. Eleverne der modtager undervisning i VAKS testes før og efter forløbet for at sikre, at der sker en læseudvikling.

Tolærerordning

Tolærerordningen på Blicherskolen har til formål at yde ekstra støtte til elever med særlige behov. Støtten gives primært i dansk eller matematik, hvor en ekstra dansk- eller matematiklærer er tilknyttet en klasse 2-3 timer ugentligt gennem skoleåret.

Indsats

 • At styrke den enkelte elevs udvikling.
 • At skabe større mulighed for fleksibilitet, helhed og sammenhæng.
 • Give mulighed for holddeling.
 • At yde ekstra opmærksomhed til de elever, der har brug for det. Opmærksomheden kan være både fagligt og socialt orienteret til enkelte udvalgte børn eller generelt til hele klassen. 

Evaluering

Lærerne afstemmer indbyrdes, hvordan en ekstra lærerressource i klassen bedst udnyttes. Tiltagende evalueres løbende og tilpasses klassens behov, så alle elever lærer så meget som muligt.

Pædagogisk læringscenter

PLC er omdrejningspunktet for vejledende, understøttende, udviklende og varierede læringsaktiviteter, der er målrettet børn og unge såvel som skolens pædagogiske personale. Vi søger at understøtte og udfordre skole- og læringskulturen samt tilbyde et nyt syn på sammenhænge mellem fag, kultur, medier og læring. Vi er opmærksomme på, at når alle børn skal blive så dygtige, de kan, skal de ikke lave det samme samtidig - vi tager individuelle hensyn på en værdig måde for at sikre læring og trivsel.

Mål og indhold

Fokus på individet (i fællesskabet)

 • At eleven føler sig mødt, set og anerkendt, som den person han/hun er på en værdig måde - at vi italesætter forskellighed som et grundvilkår.
 • Vi inspirerer til læselyst og har fokus på materialevalg og variation i udbuddet tilpasset den enkelte elev, så eleven oplever at blive tilpas udfordret (også når han/hun læser med ørerne). Eleverne skal have styrket deres læsekultur og læselyst.

Genkendelig klasse- og læringsledelse

 • Hver lektion begynder på en genkendelig og struktureret måde tilrettelagt i samarbejde med den enkelte klasses lærer/pædagog - det virker befordrende på overskueligheden og koncentrationen.
 • Vi skaber et trygt rum for aktiviteter og potentiel læring.

Understøtte åben skole-indsatsen

 • Facilitere samarbejdet med eksterne aktører om varierede læringsmiljøer for børn og unge, hvor ideer og kompetencer kan mødes på tværs af grænser i forskellige tilbud, med udgangspunkt i kultur-, forenings- og
  idrætslivet, det lokale-, regionale og internationale.
 • Eleverne oplever en sammenhæng og mening, der bidrager til, at de bliver så dygtige, de kan, trives samt får et kendskab til omverden.

Sparring og vejledning

 • Her inspireres både børn og unge samt pæd.pers. og kan sammen udforske f.eks. et læremiddel (alternativ eller traditionel), en webside, en god bog, en udstilling eller andre læringsmotiverende
  tiltag. På sigt bør forældre ligeledes kunne søge sparring.
 • Eleverne kan få hjælp og sparring if. Projektarbejde baseret på forsk. problemstillinger ud fra de enkelte barns kompetencer
 • Vi sammensætter læremidler til brug i klasser og på hold ud fra hensyntagen til alle elever.

Understøtte tværfaglige temaer

 • Understøtter de tværgående temaer som f.eks. it, medier, innovation og entreprenørskab.
 • Fokus er særligt på at gøre eleverne mere innovative og udvikle en skolekultur, der er mere eksperimenterende og nysgerrig - hvor alle elevers kompetencer kommer i spil.

Understøtte den pædagogisk praksis

 • Fokus på de digitale ressourcer, herunder netetik, digital dannelse og produktion.
 • Inspirerer til og koordinerer udstillinger, kulturaktiviteter og være initiativtager i forhold til udvikling.
 • Skaber overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.