Regler

Her finder du Blicherskolens regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær og fritagelse samt skade og erstatning.

På Blicherskolen sætter vi ansvaret for mennesker, miljø og ting højt.

Vi vil gerne give børnene en positiv og indholdsrig hverdag, hvor der skal være et godt fællesskab, og hvor der skal herske en god omgangstone, så alle føler tryghed på skolen.

Eleverne skal følge de anvisninger, skolen giver dem, og i alle forhold i skolen og på skolevejen udvise god opførsel.

Knallert- og cykelkørsel skal foregå efter gældende regler.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra lærere/pædagoger.

Der må ikke ryges på skolens område.

Blicherskolen er en "mobilfri skole".

Alle mobiltelefoner indsamles om morgenen og bliver låst inde. Efter endt skoledag får eleverne udleveret deres mobiltelefoner igen.

På skolen bliver der udøvet kontrol med elevernes fremmøde. Har en elev været fraværende uden tilladelse, skal elevens hjem meddele skolen grunden til fraværet.

Fritagelse for undervisning

Eleverne kan få fri enkelte timer eller flere, når deres forældre af særlige grunde ønsker det.

Der kan gives fri:

  • hvis det ikke er muligt for forældrene at holde ferie i skoleferierne.
  • i tilfælde af rund fødselsdag, jubilæum og lignende i rimeligt omfang.
  • til lægebesøg, hvis det ikke er muligt at få tid uden for skoletiden.

En fritagelse af ovennævnte art må aftales på forhånd skriftligt mellem forældre og skole (evt. via ForældreIntra).

Ønskes barnet fri i enkelte timer eller en dag, kan klasselæreren give tilladelsen.

Ønskes barnet fri i flere dage, skal henvendelsen rettes til skolelederen.

Får en elev fri, er det forældrenes ansvar, at den indhenter den forsømte undervisning. Hvis der er tale om fritagelse i en længere periode, kan man ikke forvente, at lærerne ekstraordinært på forhånd udarbejder en oversigt over elevens arbejde i fritagelsesperioden.

Forældrene anmodes om nøje at overveje nødvendigheden af at bede eleverne fri, da enhver fritagelse betyder et uhensigtsmæssigt afbræk i undervisningen for eleven.

Fritagelse for idræt

Skal en elev fritages for idræt af helbredsmæssige grunde, skal det skrives i på ForældreIntra.

Drejer det sig om enkelte timer, skal eleven blive på skolen og overvære undervisningen. Eleven kan evt. læse lektier imens.

Skal eleven fritages i længere tid, kan det kræves, at der foreligger en lægeerklæring. Eleven kan i dette tilfælde få fri i idrætstimerne.

Eleverne skal behandle skolens ejendom varsomt og med omtanke.

Ødelægger en elev noget, kan skolen kræve erstatning.

Læs Justitsministeriets dokument: Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar.