Regler

Her finder du Blicherskolens regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær, fritagelse, erstatningsansvar og forsikring.

På Blicherskolen sætter vi ansvaret for mennesker, miljø og ting højt.

Vi vil gerne give børnene en positiv og indholdsrig hverdag, hvor der skal være et godt fællesskab, og hvor der skal herske en god omgangstone, så alle føler tryghed på skolen.

Eleverne skal følge de anvisninger, skolen giver dem, og i alle forhold i skolen og på skolevejen udvise god opførsel.

Generelt forventes det, at:

 • alle behandler hinanden ordentligt, og at alle taler til og om hinanden i et pænt og respektfuldt sprog.
 • eleverne har respekt for - og behandler hinandens og skolens ting/inventar ordentligt.
 • eleverne - sammen med deres forældre - har ansvaret for egne ting (f.eks. cykler, overtøj, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, knallerter m.v.), som medbringes på skolen, og for udleverede ting til undervisningsbrug.
 • alle bidrager til at holde skolen ren og pæn ved fx kun at smide affald i skolens skraldespande.
 • toiletter efterlades i pæn stand efter besøg.
 • eleverne forbliver på skolens område i skoletiden, medmindre andet er aftalt med en voksen.
 • rygning og indtagelse af andre rusmidler i skoletiden ikke er tilladt.

Undervisning

I forbindelse med undervisningen forventes det, at:

 • eleverne om morgenen står på de angivne områder i gården, indtil teaterringningen lyder kl. 8.00. Her hentes eleverne ind i klasserne og gør sig klar til undervisningen, som begynder kl. 8.05. Mobiltelefoner afleveres ved timens begyndelse.
 • eleverne er undervisningsparate ved timens start. Man finder sin plads og er stille.
 • man er stille og lytter, når læreren/pædagogen/vikaren eller en anden elev har ordet.
 • alle bidrager til at holde arbejdsro i undervisningen.
 • mad og drikke KUN indtages i timerne efter særaftale med en voksen.
 • man kun forlader undervisningen (fx for at gå på toilet) efter aftale med en voksen.
 • man tilstræber at klare toiletbesøg i pauser og frikvarterer.
 • alle bidrager med at holde orden i lokalerne. Alle klasser har en dukseordning.
 • overtøj tages af inden undervisningen går i gang.
 • eleverne kun har de ting fremme på deres bord, som er nødvendigt for undervisningen.
 • Activeboardet er et arbejdsredskab for læreren. Eleverne må kun benytte boardet efter aftale.
 • mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr kun anvendes til undervisningsformål.
 • elever ved cykling i skoletiden altid benytter cykelhjelm.

I faglokaler og PLC

I faglokaler og PLC gælder det, at:

 • biblioteket kun må anvendes til undervisning, hvis der er en lærer til stede - dvs. i bibliotekstimerne eller til supplerende undervisning med enkelte elever. Dette kan efter aftale med bibliotekarerne undtages i forbindelse med gruppearbejder i projektuger.
 • der kun må være elever i faglokalerne under lærertilsyn. Faglokalerne skal være aflåst, når de ikke anvendes til undervisning.
 • der skal være ryddet op efter gældende regler for lokalet, når en klasse forlader et faglokale.

På gangene

På gangene forventes det, at:

 • man forholder sig roligt - dvs. at man går, og man er stille. Ingen løb, boldspil, tummel og råb.
 • det kun er elever der er i stand til at arbejde uden for klassen, der får lov! Undervisning skal foregå i klassen eller i umiddelbar nærhed, for at opsyn med eleverne kan sikres.

Personalets områder

Eleverne har ingen adgang:

 • i personalerummet samt i køkkenet.
 • til personaletoiletterne.
 • ved mødelokalerne i aulaen.
 • i pædagogisk værksted.
 • i forberedelseslokalerne.

Eleverne skal banke på døren og afvente kontakt, hvis det er nødvendigt at henvende sig til en voksen i personalerummet eller i et forberedelseslokale.

Frikvarter og udeområder

I forbindelse med frikvarter og udeområder gælder det, at:

 • eleverne i både afd. 1 og 2 skal være ude i både 10- og 12-pausen. Hvis en eller flere elever har fået lov til at være inde, skrives der besked om dette på tavlen.
 • retningslinjerne i "Ordensregler for frikvarterer i afd. 1 og 2" og "Gode pauser i afd.3" følges.
 • al cykel- og knallertkørsel på skolens område er forbudt i skoletiden. Cykling i forbindelse med ekskursioner og færdselsundervisning er naturligvis undtaget.

Knallert- og cykelkørsel skal foregå efter gældende regler.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra lærere/pædagoger.

Der må ikke ryges på skolens område.

Blicherskolen er en "mobilfri skole".

Alle mobiltelefoner indsamles om morgenen og bliver låst inde. Efter endt skoledag får eleverne udleveret deres mobiltelefoner igen.

På skolen bliver der udøvet kontrol med elevernes fremmøde. Har en elev været fraværende uden tilladelse, skal elevens hjem meddele skolen grunden til fraværet.

Fritagelse for undervisning

Eleverne kan få fri enkelte timer eller flere, når deres forældre af særlige grunde ønsker det.

Der kan gives fri:

 • hvis det ikke er muligt for forældrene at holde ferie i skoleferierne.
 • i tilfælde af rund fødselsdag, jubilæum og lignende i rimeligt omfang.
 • til lægebesøg, hvis det ikke er muligt at få tid uden for skoletiden.

En fritagelse af ovennævnte art må aftales på forhånd skriftligt mellem forældre og skole (evt. via ForældreIntra).

Ønskes barnet fri i enkelte timer eller en dag, kan klasselæreren give tilladelsen.

Ønskes barnet fri i flere dage, skal henvendelsen rettes til skolelederen.

Får en elev fri, er det forældrenes ansvar, at den indhenter den forsømte undervisning. Hvis der er tale om fritagelse i en længere periode, kan man ikke forvente, at lærerne ekstraordinært på forhånd udarbejder en oversigt over elevens arbejde i fritagelsesperioden.

Forældrene anmodes om nøje at overveje nødvendigheden af at bede eleverne fri, da enhver fritagelse betyder et uhensigtsmæssigt afbræk i undervisningen for eleven.

Fritagelse for idræt

Skal en elev fritages for idræt af helbredsmæssige grunde, skal det skrives i på ForældreIntra.

Drejer det sig om enkelte timer, skal eleven blive på skolen og overvære undervisningen. Eleven kan evt. læse lektier imens.

Skal eleven fritages i længere tid, kan det kræves, at der foreligger en lægeerklæring. Eleven kan i dette tilfælde få fri i idrætstimerne.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.