Arbejdsfordeling og skemalægning

Det tilstræbes at følge det vejledende timetal.

Fagfordeling/arbejdsfordeling

Det tilstræbes, at:

 • der er få lærere om klassen i de små klasser
 • Få lærere-princippet gælder i hele skoleforløbet, dog således, at den faglige synsvinkel prioriteres højere, efterhånden som eleverne bliver ældre
 • klasseteamet skal have et rimeligt stort timetal i klassen
 • skift af primære lærere er efter 3. og 6. klasse
 • der afsættes tilstrækkelig med tid til personalets efter- og videreuddannelse for at sikre eleverne en kvalificeret og aktuel undervisning
 • der tages ved fagfordelingen hensyn til klasseteam/læreropgaven i henhold til ”Arbejdsfordelingsprocedure vedtagne retningslinjer”.

Skemalægning

Det tilstræbes, at:

 • skoledagen sammensættes af både boglige og praktiske fag
 • timer i de enkelte fag fordeles jævnt over dagen/ugen
 • alle klasser har én fra klasse teamet hver dag
 • fagene læses i faglokalerne
 • alle klasser skal have bibliotekstid hver eller hver anden uge
 • idræt og bibliotek ikke ligger på samme dag (for 1.-3. klasse)
 • svømmesalen stilles til rådighed 1 time ugentligt pr. idrætshold i overbygningen
 • I den udstrækning, lærerne finder det ønskeligt, læses timerne i sammenhæng.

Godkendt som princip på skolebestyrelsesmøde den 20. marts 2023