Trafikpolitik

Vores trafikpolitik skal sikre en god trafikkultur og gøre børn og unge til mere sikre trafikanter.

Hvorfor en trafikpolitik?

Ved at indarbejde gode trafikvaner hos børn og unge mens de går i skole, mindsker man ikke alene risikoen for ulykker, men en god trafikkultur vil også gøre børn og unge til mere sikre trafikanter som voksne.

Formålet er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre.

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Mål for trafikpolitikken

 • At give børn og unge gode trafikvaner
 • At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere antallet af biler på skolevejene om morgenen
 • At vi hjælpes ad, og alle er ansvarsfulde trafikanter.

Mindre trafikmylder

 • Emnet sættes på dagsordenen på forældremøder i 0. og 1. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd. Information om sikre skoleveje og skolepatruljen.

Til fods

 • Eleverne opfordres til at anvende de sikre skoleveje.
 • Det forventes at forældrene træner skolevejen sammen med eleven, herunder hvordan man krydser vejen og viser hensyn til andre.

På cykel

Blicherskolen er en cykelskole, hvilket betyder, at vi bruger cyklen til transport i skoletiden. Allerede i 3 klasse begynder vi at træne eleverne i at færdes på cykel i trafikken, og fra 4. klasse bruges cyklen, når vi skal på ture ud af huset.

Dette er vigtigt både for at have mulighed for at kunne gennemføre undervisning som Åben skole, men lige så vigtigt er det at give eleverne mulighed for at udvikle færdigheder, der kan give dem den frihed, det er at være i stand til at kunne bevæge sig uden for det nærmeste lokalområde på selvstændig vis.

Færdselslæreren

 • Færdselslæreren formidler kontakt, således at politiet lejlighedsvis vil være til stede ved skolens område for at kontrollere cyklernes lys og reflekser, samt at bilisterne overholder de generelle færdselsregler, så alle oplever tryghed i trafikken omkring skolen.

Forældre

 • Det forventes, at alle børn har en duelig og lovlig cykel inklusiv cykelhjelm til rådighed, når den skal anvendes i skolen.
 • Det forventes, at forældrene bakker op om ideen om, at cyklen som transportmiddel er en naturlig del af skolehverdagen.
 • Det forventes at forældrene bakker op om et krav om, at alle børn bærer cykelhjelm, når de cykler i skolen.
 • Der henstilles til at så mange børn som muligt cykler eller går til skole.
 • Det anbefales, at børn fra 3. klasse så vidt muligt cykler i skole.

Elever

 • Eleverne skal så vidt muligt parkere deres cykel i cykelstativerne, eller i umiddelbar nærhed heraf, og sådan, at de ikke er til gene for andre, der færdes på skolen.
 • Scootere/knallerter parkeres ligeledes ved cykelstativerne.

Fælles

 • Både forældre, lærere, søskende og elever opfordres til at bruge cykelhjelm.

På løbehjul/skateboard/el-løbehjul

 • Elever må gerne bruge løbehjul eller skateboard til og fra skole. Men i skoletiden skal begge transportmidler anbringes på den anviste plads.
 • Løbehjul og skateboard medbringes på eget ansvar.
 • Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at færdselsreglerne overholdes. Herunder aldersgrænsen for brug af el-løbehjul, og at køretøjet er lovligt.

På scooter/knallert

 • Det forventes, at forældre tager ansvar for, at elever, der bruger scooter/knallert som transportmiddel til og fra skole har erhvervet sig kørekort hertil, at man overholder færdselsreglerne – herunder bruger hjelm, og at køretøjet er lovligt.

På tur med skolen generelt

 • Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.
 • Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

På cykeltur med skolen

 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra.
 • Alle kører med cykelhjelm.
 • Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe.
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn.
 • Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter.

Parkering

Forældre

 • Forældre, der kører deres børn til skole, forventes at parkere, hvor det er anvist og lovligt, samt viser ekstra hensyn og agtpågivenhed over for gående og cyklende trafikanter i området omkring skolen.

Elever

 • Eleverne skal så vidt muligt parkere deres cykel i cykelstativerne, eller i umiddelbar nærhed heraf, og sådan, at de ikke er til gene for andre, der færdes på skolen.
 • Knallerter parkeres ligeledes ved cykelstativerne.

Færdselsundervisning

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

 • Alle elever på skolen deltager i færdselsundervisningen, og bliver herunder opmærksomme på, at de større er rollemodeller for mindre elever.
 • Færdselslæreren står tilrettelæggelse og afviklingen af cyklistprøven i 6. klasse. Færdselslæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere.
 • Klasseteamet planlægger færdselsundervisning. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen.
 • På forældremøder sørger klasseteamet for, at forældrene informeres om skolens forventninger, og forældrenes ansvar som rollemodeller.

0 - 3. klasse

 • Undervisningen skal være konkret! Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken.
 • Der aflægges gå–prøver i 0. eller 1. klasse.
 • I 2. klasse gennemføres ”Den lille cyklistprøve

4 - 6. klasse

 • Cyklen er et meget væsentligt tema, og cyklen inddrages i videst muligt omfang som transportmiddel og som fokusområde.
 • Der afholdes cyklistprøver i 6. klasse. Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd.

Generelt

 • Ture rundt i lokalområdet vil i videst muligt omfang foregå på cykel
 • Der undervises praktisk og teoretisk frem mod gå-prøve og cyklistprøve.

Forældre

 • Det forventes at forældrene træner skolevejen sammen med eleven, herunder hvordan man krydser vejen og viser hensyn til andre.

Godkendt som princip på skolebestyrelsesmøde den 26. oktober 2021