Læsepolitik

Blicherskolens læsepolitik indeholder mål, indsatsområder, læsevejlederfunktion, læselærerfunktion, evaluering og kompenserende undervisning.

Mål

Vores mål er:

 • at skabe et fælles fodslag på skolen med hensyn til læsning
 • at højne elevernes læsefærdigheder, og derved minimere antallet af elever, der henvises til specialundervisning.
 • at give en forebyggende og foregribende undervisning, som højner alle elevers selvværd, og hvor læselyst og læseglæde er nøgleord gennem hele skoleforløbet.

Vi vil derfor fokusere på:

 • at få eleverne godt fra start i 1. klasse.
 • at styrke elevernes engagement i læsning, og dermed deres læselyst.
 • at evaluere læsningen på hvert klassetrin.
 • at skolen bruger mere daglig tid på læsning.
 • at eleverne bruger mere daglig tid på læsning.
 • at forældrene bakker op om børnenes skolearbejde og fritidslæsning.
 • at der undervises i faglig læsning i alle skolens boglige fag.

Indsatsområder

Tidlig indsats

Formålet er at bevare selvværd og at forebygge specialundervisning gennem:

 • læselærerordning i indskolingen
 • børnestavning og sproglig opmærksomhed fra 0. klasse
 • differentieret læseundervisning
 • orientering til forældrene i 1. klasse om læseudviklingen
 • inddragelse af elever og forældre i den løbende evaluering

Læselyst

Formålet er at skabe motivation for læsning gennem hele skoleforløbet. Vi ønsker derfor:

 • at der afsættes mere tid til læsning på skolen og hjemme f. eks. i form af læsebånd.
 • at biblioteket tager initiativ til læsefremmende tiltag.
 • læsestimulerende miljøer i klasserne.

Faglig læsning

Formålet er at øge de faglige læsekompetencer for eleverne på 1.-9. klassetrin, så eleverne bevidstgøres om, at man læser på forskellige måder alt efter læseformål.

Der undervises i alle fag i flere forskellige læsestrategier samt i struktureret anvendelse af læse- og notatteknikker.

Læsevejlederfunktion

Læsevejlederen har til opgave at sætte fokus på læseindlæring. Det kan bl.a. ske ved, at læsevejlederen:

 • er lærerteamets sparringspartner omkring læse-/skriveudvikling og evaluering.
 • følger på de nationale tests i de enkelte fag.
 • har øget opmærksomhed på de fagligt dygtige og svage elever.
 • medvirker til initiativer, der fremmer læselyst og læseglæde.
 • deltager i skolens læseevaluering.
 • er med til at formulere skolens læsepolitik og hermed skabe en rød tråd i læseindsatsen.
 • er inspirator i forhold til nye materialer og undervisningsformer.
 • deltager i enkelte undervisningsforløb i faglig læsning.

Læselærerfunktionen i 1. og 2. klasse

Læselæreren skal støtte og vejlede dansklæreren ved at komme med forslag til de svage læseres undervisning og forestå denne i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

Læselæreren skal støtte og vejlede omkring arbejdet med den opdagende skrivning i klassen.

Læselæreren skal hjælpe dansklæreren med at vurdere, hvor de enkelte elever er kommet i læseudviklingen, og hvilke strategier de har lært sig.

Læselæreren holder sig ajour med de nyeste tiltag omkring læsning og delagtiggør dansklæreren i relevante områder.

Læselæreren deltager i læseevalueringen af eleverne.

Evaluering

I hele skoleforløbet vil der være forskellige evalueringsværktøjer, der bruges som støtte til elevernes læseudvikling:

 • Løbende evaluering med LUS (læseudviklingsskemaet) fra 1.-6. klasse (+ evt. 7. klasse)
 • Nationale tests
 • Læseprøver fra 1.-5. klasse
 • Staveprøver i 1., 2., 4. og 7. klasse
 • Ordblindescreening i 3. klasse

Kompenserende undervisning

Til de læse- og stavesvage elever vil der være mulighed for at anvende IT, enten i form af bærbare computere eller på skolens øvrige maskiner. Ligeledes er der mulighed for, at forældre kan downloade programmer til egen computer.